อารยธรรมเมโสโปเตเมีย

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรื่อง อารยธรรมเมโสโปเตเมีย

ครูประจำกลุ่มสาระ อ.อรวรรณ  กองพิลา

ครูที่ปรึกษาโครงงาน อ.คเชนทร์  กองพิลา

จุดประสงค์

1.เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของเมโสโปเตเมีย

2.เพื่อศึกษาลักษณะทางภูมิศาสตร์ของอารยธรรม

3.เพื่อศึกษาเผ่าต่างของชาวเมโสโปเตเมีย

คำถามประจำโครงงาน

1.ชนชฤดูาติกลุ่มแรกที่มีอายุในสมัยหิน และเข้ามาอยู่อาศัยระหว่างหุบเขาริมแม่น้ำจอร์แดนประเทศอิรักเรียกว่าชนชาติใด

2.ฤดูกาลในเมโสโปเตเมียมี 2 ฤดูกาลได้แก่ฤดูกาลใดบ้าง

3.เมโสโปเตเมียแบ่งออกเป็นกี่ส่วนได้แก่ส่วยใดบ้าง

4.บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำไทกรีสและยูเฟรตีสตอนล่างเรียกว่าอย่างไร

5.วัฒนธรรมเมโสโปเตเมียพัฒนาการวัฒนธรรมสุเมเรียน 2 ระยะได้แก่ระยะใดบ้าง

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.ได้รับรู้เกี่ยวกับการตั้งรกรากของชนเผ่าต่างของชาวเมโสโปเตเมีย

2.ได้รับรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาเมโสโปเตเมีย

3.ได้รับรู้เกี่ยวกับลักษณะทางภูมิศาสตร์ของอารยธรรมเมโสโปเตเมีย

4.ได้รับรู้เกี่ยวกับอารยธรรมเมโสโปเตเมีย

ตอบคำถามประจำโครงงาน

1.ตอบ เจริโค(Jerigho)

2.ตอบ ฤดูร้อนและฤดูหนาวโดยในฤดูร้อนสภาพอากาศจะมีความแห้งแล้งรุนแรงขณะที่ฤดูหนาวจะมีอากาศหนาวจัดและบางครั้งจะมีฝนตกเล็กน้อย

3.ตอบ 2ส่วน 1 ส่วนล่างใกล้กับอ่าวเปอร์เซีย

                     2 ส่วนบนซึ่งค่อนข้างแห้งแล้งเรียกว่าแอสซีเรีย(Assyria)

4.ตอบ บาบิโลเนีย(Badylonia)เป็นเขตซึ่งอยู่ติดกับอ่าวเปอร์เซีย

5.ตอบ 1 ระยะวัฒนธรรมอูเบด(Ubaid)ประมาณ4250-3750B.C.เป็นสมัยเริ่มอารยธรรมคนเมือง(Urban life)

           2 ระยะวัฒนธรรมอูรุด(Uruk)ประมาณ3750-3000B.C.

โฆษณา
โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น